Tel: +420 737 656 722 | E-mail: lubomir@skotnica.comNabídka

Nabízíme zákazníkům komplexní řešení jejich elektrických instalací od návrhu, projektové přípravy, samotné realizace a konečné revize. Součástí dodávaných instalací jsou i rozvody TV/SAT signálu, kabelové a nekabelové (WiFi) rozvody internetu, rozvody pro zvukovou techniku, domácí telefony, technologické instalace vytápění a klimatizací včetně měření a regulace, ovládání žaluzií, vrat apod. Tyto instalace splňují požadavky platných zákonů, vyhlášek a norem. Veškeré výrobky mají prohlášení o shodě a jsou instalovány v souladu s návody výrobců. Na vnitřní elektrické instalace poskytujeme záruku 5 let od data předání.

Silnoproud

Silnoproudé elektrické instalace zajišťují výrobu, rozvod a přeměnu elektrické energie na jinou fyzikální energii, např. světelnou, tepelnou, mechanickou apod. V celém řetězci od zdroje elektrické energie po spotřebič, se vyskytují prvky nezbytné pro její přenos – pokud možno s co nejmenšími ztrátami, dále vhodně volené prvky pro ochranu vedení a spotřebičů před přetížením, a prvky sloužící k ochraně před úrazem elektrickým proudem a požárem. Podrobnější popis jednotlivých zařízení naleznete zde.

Více informací zde »Slaboproud

Slaboproudé elektrické instalace jsou převážně řídící a sdělovací. Jedná se o přenos zvuku či videa, v oblasti komunikační, nebo přenos dat ať už v digitální či analogové formě.

Více informací zde »Ochrana před bleskem a přepětím

Ochrana před bleskem je realizována soustavou jímačů, svodů a zemničů, vhodně zvolených tak, aby při předpokládaném úderu blesku byly minimalizovány škody na zdraví či majetku osob. Od roku 2006 se této problematice věnuje soubor norem ČSN EN 62 305, který detailně řeší ochranu před bleskem od teorie bleskového výboje, přes vyhodnocení rizik jednotlivých objektů, dále způsob provedení ochrany a revize těchto zařízení. Ochrana před přepětím úzce souvisí s ochranou před bleskem. Správně zvolená kombinace ochrany před bleskem a přepěťových ochran snižuje riziko ztrát na majetku na přijatelnou hodnotu.

Více informací zde »Revize elektrických zařízení

Revize je soubor úkonů, kdy je prohlídkou, měřením a zkoušením ověřován stav elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti. Výsledkem revize je zpráva o revizi, která podává provozovateli informaci o stavu zařízení, upozorňuje na závady které se vyskytly a podává návrhy na jejich odstranění.

Výchozí revize je prováděna na novém zařízení, je zaměřená zejména na kvalitu provedení, soulad s projektovou dokumentací atd.

Pravidelná revize je prováděna na zařízeních v provozu, kdy je ve stanovených periodách zjišťováno, zda provozem zařízení, či zásahy do jeho provedení nedošlo ke snížení jeho bezpečnosti.

Mimořádná revize je prováděna mimo periody pravidelných revizí, a to vždy když vznikne pochybnost o bezpečnosti zařízení, např. při opravách většího charakteru, přemístění zařízení apod.

Více informací zde »


Strukturované kabeláže

Prudký rozvoj v oblasti moderní komunikace přináší firmám i domácnostem mnoho nových možností. Abyste je byli schopni co nejefektivněji využít, potřebujete také odpovídající komunikační prostředí. Strukturovaná kabeláž tvoří základní prvek infrastruktury moderních lokálních počítačových sítí a datových sálů. Kabelový systém vám poskytne ideální podmínky pro rychlý přenos dat, hlasu i obrazu. Výhodou strukturovaných kabeláží je velké množství podporovaných aplikací, jednoduchá konfigurace a správa sítě, garance kvality přenosu, snadná rozšiřitelnost sítě i lokalizace závad a vysoká přenosová rychlost. Dále dlouhodobá systémová záruka a vysoká spolehlivost a životnost. Strukturované kabeláže jsou dobrou investicí do budoucna a zhodnocením staveb.

Více informací zde »


Výškové práce

K naší činnosti zejména v oblasti silnoproudu patří také práce ve výškách. Využíváme vlastní montážní plošinu MP 10 s pracovním dosahem 10m, která je na podvozku Multicar předurčena i k dalším, neelektrikářkým činnostem, jako je ořez stromů, opravy okapů, fasád a podobně. Plošinu pronajímáme se školenou obsluhou.

Více informací zde »Veřejné osvětlení

Výstavbu a údržbu veřejného osvětlení provádíme nepřetržitě od roku 1998, v současnosti obhospodařujeme obce Vyšní Lhoty, Raškovice, Pražmo a Morávku. Celkem se jedná o cca 680 svítidel, 20 napájecích rozvaděčů a desítky kilometrů vedení. Při rekonstrukcích veřejného osvětlení instalujeme tzv. dvoufázová svítidla, jejichž příkon je možné snížit na 50% jmenovité hodnoty. Všechny rekonstruované rozvaděče mají instalovány GSM komunikátory, díky nimž máme okamžité informace o případných poruchách.

Více informací zde »Neonové nápisy a reklamy

Neonové informační nápisy či reklamy využívají ke svícení speciální skleněné trubice naplněné plynem. Zdrojem pro napájení neonových trubic jsou rozptylové transformátory, či spínané zdroje. Tento typ nápisů a reklam je v poslední době částečně vytlačován světelnými hady s LED zdroji, nicméně prosvícení reklamy neonovým zařízením působí mnohem efektněji.

Více informací zde »